Aktualności 


Pożegnania

Z głębokim żalem żegnamy dwóch wybitnych uczonych.

W dniu 5 lipca w Paryżu odeszła prof. dr hab. Hanna Malewska–Peyre, uczona, której tożsamość naukowa wiązała się z socjologią oraz z psychologią, należała zarówno do polskiego, jak i francuskiego środowiska akademickiego.

 

W dniu 31 sierpnia 2019 roku odszedł od nas prof. dr hab. Zbigniew Zaleski, psycholog związany przez większość swojej aktywności naukowej z Instytutem Psychologii KUL, ostatnio z Instytutem Psychologii UKSW, zaangażowany w międzynarodowe życie naukowe i społeczne, m.in. jako członek Parlamentu Europejskiego.


Aktywność Komitetu Psychologii PAN

W dniu 11 października 2019 odbędzie się ostatnie, podsumowujące zebrania plenarne Komitetu Psychologii PAN obecnej kadencji. Jesienią mają się odbyć wybory, które wyłonią nowy skład Komitetu. Po raz pierwszy będą przeprowadzone drogą elektroniczną. Podstawą sporządzenia listy osób, które mają bierne i czynne prawo wyborcze będą dane uzyskane z Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI), dlatego bardzo prosimy o aktualizację tych danych, zwłaszcza adresów oraz e-maili. Wkrótce więcej informacji na ten temat.


Nowy zarząd PSPS

Podczas XVI Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, który odbył się w Poznaniu w dniach 20-22 września 2019 wybrany został nowy zarząd w składzie: Tomasz Grzyb – Prezes, Aleksandra Cisłak-Wójcik, Wiceprezes, Monika Wróbel – Sekretarz, Tomasz Besta – Skarbnik, Członkowie Zarządu: Agata Błachnio, Józef Maciuszek, Michał Parzuchowski. Życzymy powodzenia!


Nowy zarząd PSPRC

Podczas 28 Ogólnopolskiej Konferencji Rozwojowej, która odbyła się w dniach 13-15 czerwca 2019 w Olsztynie, podczas której Walne Zgromadzenie wybrało nowy zarząd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka w składzie: Beata Krzywosz-Rynkiewicz – Prezes, Dorota Czyżowska – Wiceprezes, Jan Cieciuch – Wiceprezes, Alicja Kalus – Skarbnik, Ewa Gurba – Sekretarz, Członkowie Zarządu: Maria Kielar-Turska, Katarzyna Markiewicz, Elżbieta Rydz, Ludmiła Zając-Lamparska. Życzymy powodzenia!


Standardy dla rozpraw doktorskich składanych jako zbiór artykułów

Zespół Roboczy Komitetu Psychologii PAN do Spraw Kryteriów Awansowych opracowujący standardy dla rozpraw doktorskich w dyscyplinie naukowej psychologia przygotował wytyczne dotyczące rozprawy doktorskiej składanej jako „zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych”. Postulowane podwyższenie kryteriów uznawania jakiegoś zbioru artykułów naukowych za wypełniającego znamiona rozprawy doktorskiej jest zgodne z zapisami ustawowymi i może być przyjęte jako dodatkowe wymagania określone przez podmiot doktoryzujący.


Zebranie plenarne Komitetu Psychologii PAN

Doroczna konferencja Komitetu Psychologii PAN „Kolokwia Psychologiczne”, która w tym roku odbyła się w Gdańsku w dniach 17-19 czerwca 2019, była okazją do zebrania plenarnego Komitetu Psychologii PAN, a także zebrania Dziekanów Wydziałów i Dyrektorów Instytutów Psychologii. Dyskutowane były m.in. kwestie standardów dla rozpraw doktorskich w dyscyplinie psychologia, projekt porozumienia między uczelniami w sprawie stażu podoktorskiego, deklaracja w sprawie zmiany klimatu. Przedstawiono także przebieg prac zespołu ds. oceny czasopism w dyscyplinie psychologia.


Nagroda im. Andrzeja Malewskiego 2019

dr hab. Malwina Szpitalak, prof. UJ została tegoroczną laureatka Nagrody im. Andrzeja Malewskiego przyznawanej przez Prezesa PAN. Serdecznie gratulujemy!


Wybory do RDN

W wyniku wyborów do Rady Doskonałości Naukowej, które po raz pierwszy przeprowadzone zostały drogą elektroniczną, psychologię będą reprezentowali prof. prof Mariola Bidzan, Dariusz Doliński i Bogdan Zawadzki. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!


Zebranie plenarne Komitetu Psychologii PAN

W dniu 1 marca 2019 odbyło się zebrania plenarnego Komitetu Psychologii PAN. Komitet m.in. rekomendował dr Katarzynę Jaśko (UJ) jako kandydatkę w wyborach do Akademii Młodych Uczonych PAN. Powołał także zespołu ds. kryteriów awansów naukowych, który ma zaproponować uzgodnienie wspólnych kryteriów awansów w dyscyplinie psychologia. W skład zespołu weszli przedstawiciele wszystkich jednostek naukowych posiadających uprawnienia do nadawania habilitacji z zakresu psychologii, które są reprezentowane w Komitecie Psychologii PAN, prof. prof. Piotr Oleś, Michał Harciarek, Jerzy Brzeziński, Michał Wierzchoń, Jan Cieciuch, Paweł Ostaszewski, Michał Bilewicz. Zespół przedstawi efekty swojej pracy podczas zebrania podczas Kolokwiów Psychologicznych, prezentując je także Dziekanom i Dyrektorom Instytutów. Komitet wnioskował także do MNiSW o włączenie wydawnictw Smak Słowa oraz Pracownia Testów Psychologicznych PTP na listę MNiSW oraz podwyższenia punktacji dla wydawnictwa Psychology Press.


Wybory do Komitetu Psychologii PAN

W bieżącym roku odbędą się Wybory do Komitetu Psychologii PAN. Podstawą sporządzenia listy osób, które mają bierne i czynne prawo wyborcze będą dane uzyskane z Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI), dlatego bardzo prosimy o aktualizację tych danych, zwłaszcza adresów oraz e-maili. Prosimy o przekazanie tej Informacji wszystkim psychologom-samodzielnym pracownikom naukowym w jednostkach naukowych.


Wybory do RDN

Jednostki naukowe wskazały swoich kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej. Wydziały i Instytuty Psychologii zgłosiły kilku kandydatów, m.in. zgłoszeni zostali prof. prof. Lidia Cierpiałkowska, Dariusz Doliński, Piotr Francuz, Bogdan Zawadzki. Zachęcamy wszystkich do aktualizacji swoich danych w systemie POLON, co umożliwi wzięcie udziału w głosowaniu. 


Nowy zarząd PTP

Swoją kadencję w latach 2019-2021 rozpoczął nowy zarząd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Przewodniczącą PTP została wybrana dr Krystyna Teresa Panas. Życzymy powodzenia! 


Ankieta OZZP dotycząca Ustawa o zawodzie psychologa

W listopadzie 2018 roku w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zapadła decyzja o wznowieniu prac nad nową Ustawą o zawodzie psychologa. Ogólnopolski Zawiązek Zawodowy Psychologów, jako strona zaproszona przez Ministerstwo do konsultacji społecznych, opracował ankietę, w której pyta środowisko psychologów o jego oczekiwania i potrzeby związane z treścią nowej Ustawy. Dane będą zbierane do 30 czerwca 2019. 


Polacy w redakcjach czasopism z bazy Web of Knowledge

Dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ został członkiem redakcji dwóch czasopism: Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice oraz Frontiers in Psychology: Section Consciousness Research. Natomiast dr Krzysztof Cipor został redaktorem Journal of Numerical Cognition. Serdecznie gratulujemy!


Nowe współczynniki kosztochłonności dyscyplin naukowych

Wspólne działania Komitetu Psychologii PAN oraz Instytutów i Wydziałów psychologii przyniosły podwyższenie współczynnika kosztochłonności badań naukowych w zakresie psychologii. W aktualnej wersji projektu rozporządzenia wynoszą one 2 dla działalności naukowej oraz 1,5 dla kształcenia (na skali 1-4).


Zespół MNiSW ds. oceny czasopism

Do zespołu doradczego do spraw wykazów czasopism naukowych przy MNiSW dla dyscypliny naukowej psychologia zostali powołani: Przemysław Bąbel, Jan Cieciuch, Anna Grabowska, Małgorzata Kossowska, Mariola Łaguna, Grzegorz Sędek, Piotr Sorokowski, Michał Wierzchoń, Bogdan Wojciszke. 


Profesor Małgorzata Kossowska nową przewodniczącą Rady NCN

Podczas pierwszego posiedzenia Rady NCN w kadencji 2018-2020 Rada wybrała nową przewodniczącą, którą został prof. Małgorzata Kossowska. Serdecznie gratulujemy!


Polka w zarządzie ESCOM

Dr Maria Chełkowska-Zacharewicz (UŚ) została członkiem Rady Wykonawczej European Society for the Cognitive Sciences of Music (ESCOM). Serdecznie gratulujemy! 


Opinia Komitetu Psychologii PAN na temat współczynników kosztochłonności dyscyplin naukowych

Komitet Psychologii PAN zaopiniował projekt rozporządzenia MNiSW do Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Uwagi do projektu rozporządzenia MNiSW wskazujące na konieczność podwyższenia współczynnika kosztochłonności badań naukowych w zakresie psychologii zostały przekazane do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zostały one także poparte przez Wydziały i Instytuty Psychologii z kilku uniwersytetów. 


Doktorat honoris causa UMCS dla Profesora Jerzego M. Brzezińskiego

Profesor Jerzy M. Brzeziński został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uroczystość odbyła się 12 grudnia 2018. Serdecznie gratulujemy zaszczytnego wyróżnienia!

Zamieszczamy teksty laudacji, recenzji, a przede wszystkim wykładu Laureata pt. "Jakiego chcemy uniwersytetu?".


Jubileusz Profesora Jana F. Terelaka

Z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr. hab. Jana F. Terelaka, w dniu 7 grudnia w UKSW odbył się uroczysty benefis. Serdecznie gratulujemy jubileuszu!


Kandydaci do zespołów oceny czasopism

W odpowiedzi na apel MNiSW, Komitet Psychologii PAN zgłosił Kandydatów do zespołów oceny czasopism. Zgłoszeni zostali prof. prof. Jan Cieciuch, Grzegorz Sędek, Piotr Sorokowski, Michał Wierzchoń, Bogdan Wojciszke.

Warto przypomnieć, że aktualnie dwa wydawane w Polsce czasopisma psychologiczne są indeksowane w bazie Scopus, która (obok Web of Knowledge) stała się podstawą nowego wykazu czasopism MNiSW. Jest to Polish Psychological Bulletin, wydawany przez Komitet Psychologii PAN, oraz Roczniki Psychologiczne. Czasopismo Advances in Cognitive Psychology jest natomiast indeksowane w bazach Scopus oraz w Web of Knowledge. 


Nowy Członek Rady NCN 

Z przyjemnością informujemy, że Kandydatka rekomendowana przez Komitet Psychologii PAN dr hab. Joanna Golińska-Pilarek została powołana na członka Rady Narodowego Centrum Nauki. 


Nagrody Teofrasta 2018

Tegoroczne nagrody specjalne Teofrasta otrzymali prof. Jerzy M. Brzeziński oraz prof. Robert Cialdini. Nagrodę Teofrasta za najlepszą psychologiczną książkę naukową otrzymał dr hab. Łukasz Baka, a dwie równorzędne Nagrody w kategorii najlepsza książka popularnonaukowa otrzymali prof. Dariusz Doliński i dr hab. Tomasz Grzyb oraz Jolanty Pisarek i dr Paweł Fortuna. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!


Redaktor czasopisma z bazy Web of Knowledge

Dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl została członkiem Editorial Board czasopisma Journal of Constructivist Psychology. Serdecznie gratulujemy!


Opinia Komitetu Psychologii PAN na temat rozporządzeń do Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce

Komitet Psychologii PAN zaopiniował akty wykonawcze do Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Uwagi do projektów "Rozporządzenia MNiSW w sprawie jakości ewaluacji działalności naukowej" oraz "Rozporządzenia MNiSW w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych" zostały przekazane do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Sprostowanie ws Skali Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB-5)

W związku z informacją na temat oceny Skali Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB-5) zamieszczoną przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych Komitet Psychologii PAN zamieścił dodatkowy komentarz odnośnie tego testu. Skala ta była opiniowana przez Komisję ds. Testów Psychologicznych Komitetu Psychologii PAN, w recenzji podkreślono mocne strony skali, ale zasygnalizowano także jej ograniczenia. Inne testy do pomiaru inteligencji nie były przez Komisję opiniowane.


Kandydaci do Rady NCN

Komitet Psychologii PAN zgłosił kandydatury dr hab. Joanny Golińskiej-Pilarek oraz dr. hab. Mikołaja Cześnika, prof. Uniwersytetu SWPS na członków Rady Narodowego Centrum Nauki.


Odbyły się konferencje, przyznano nagrody

W Lublinie w dniach 21-23 września 2018 odbył się Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, podczas którego przyznane zostały nagrody ustanowione przez PSPS. Laureatem Nagrody dla Doświadczonego Badacza został prof. Paweł Boski, natomiast laureatką Nagrody im. Roberta Zajonca za znaczące publikacje naukowe młodego badacza została dr Katarzyna Cantarero. Serdecznie gratulujemy!


27 Kolokwia Psychologiczne

W dniach 23-25 czerwca 2018 w Toruniu odbyły się 27 Kolokwia Psychologiczne, podczas których odbyło się także posiedzenie Komitetu Psychologii PAN oraz zebranie Dziekanów i Dyrektorów Instytutów Psychologii. 

Podczas zebrania Komitet Psychologii PAN powołał zespół ds. Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, który ma opiniować akty wykonawcze do Ustawy. Zaproponowano także kandydatów do nowego składu Rady NCN, którzy (po przeprowadzeniu głosowania drogą elektroniczną) zostaną zgłoszeni do MNiSW. O wynikach głosowania powiadomimy wkrótce.


Nowy członek zagraniczny PAN

Zgodnie z rekomendacją Komitetu Psychologii PAN, prof. Daniel Bar-Tal został członkiem zagranicznym PAN. Serdecznie gratulujemy!


Nagroda im. Andrzeja Malewskiego 2018

Dr Łucja Bieleninik z Uniwersytetu Gdańskiego została tegoroczną laureatka Nagrody im. Andrzeja Malewskiego przyznawanej przez Prezesa PAN. Serdecznie gratulujemy!


Zebranie plenarne Komitetu Psychologii PAN

W dniu 16 marca 2018 odbyło się kolejne zebranie plenarne Komitetu Psychologii PAN. Przyjęto m.in.  oświadczenie ws wypowiedzi o charakterze antysemickim i ksenofobicznym.


Nagrody

Prof. dr hab. Emilia Łojek (UW) została laureatką nagrody the Paul Satz Mentoring Award przyznawanej przez the International Neuropsychological Society osobom, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju studentów i młodszych pracowników naukowych w dziedzinie neuropsychologii. Serdecznie gratulujemy!


Redaktor czasopisma z bazy Web of Knowledge

Dr hab. Małgorzata Fajkowska, prof. IP PAN została od roku 2018 Associate Editor w czasopismach Personality and Individual Differences oraz w European Journal of Personality. Serdecznie gratulujemy! 


Jubileusz Profesora Stanisława Kowalika

W 2017 r. Profesor Stanisław Kowalik obchodził jubileusz pięćdziesięciolecia swojej pracy zawodowej. Uroczyste spotkanie jubileuszowe odbyło się 23 stycznia 2018 roku w AWF w Poznaniu.


Zebranie plenarne Komitetu Psychologii PAN

W dniu 24 listopada 2017 odbyło się zebranie plenarne Komitetu Psychologii PAN. W części naukowej zebrania wykład pt. „Regulacja emocji a problemowe picie alkoholu przez młode kobiety: rola niekorzystnych doświadczeń z dzieciństwa” wygłosiła dr hab. Małgorzaty Dragan, laureatka tegorocznej Nagrody Teofrasta. W części roboczej, oprócz innych dyskutowanych spraw, przedstawione zostały sprawozdania z dotychczasowych działań Komisja ds. Repozytorium Metod i Narzędzi oraz Komisji ds. Testów.


Uchwała w sprawie miejsca psychologii w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin
Podczas posiedzenia Komitetu Psychologii PAN w dniu 24 listopada 2017 podjęta została Uchwała w sprawie miejsca psychologii w ramach proponowanej nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin nauki i sztuki. Zachęcamy do zapoznania się z tekstem tej ważnej dla naszego środowiska uchwały, która została już przesłana do Adresatów.


Ogłoszenie o konkursie Prezesa PAN o Nagrodę im. Andrzeja Malewskiego

Komitet Psychologii PAN ogłasza XIV edycję Konkursu Prezesa Polskiej Akademii Nauk o Nagrodę im. Andrzeja Malewskiegoo Nagrodę im. Andrzeja Malewskiego. W 2017 r. nastąpiły istotne zmiany w Regulaminie Nagrody. Dorobek kandydatów jest aktualnie recenzowany przez recenzentów wyznaczonych przez Kapitułę Nagrody. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi przed 10 czerwca 2018 r.


List otwarty w sprawie standardów kształcenia psychologów
Członkowie Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz Dziekani i Dyrektorzy instytutów prowadzących kształcenie w dyscyplinie psychologia wystosowali List otwarty w sprawie podjęcia pilnych działań przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Komisję Akredytacyjną dotyczących standardów kształcenia w dyscyplinie psychologia, który został przekazany Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Przewodniczącemu Polskiej Komisji Akredytacyjnej.


Benefis Profesora Bogdana Wojciszke

W dniu 27 października 2017 w Sopocie odbył się benefis profesora Bogdana Wojciszke. Wydarzeniu towarzyszyła debata „Dlaczego tak trudno być przyzwoitym człowiekiem?” 


Jubileusz Profesora Władysława Jacka Paluchowskiego

W 2017 r. profesor Władysław Jacek Paluchowski obchodzi jubileusz 70-lecia urodzin oraz 47-lecia swojej działalności naukowej. Serdecznie gratulujemy!

Z tej okazji 17 listopada 2017 w Instytucie Psychologii UAM odbyło się uroczyste spotkanie jubileuszowe.


Jubileusz Profesora Czesława Czabały

Z kolei jubileusz 50-lecia pracy naukowej obchodzi profesor Czesław Czabała. Serdecznie gratulujemy!

Uroczystość jubileuszowa odbyła się w dniu 24 listopada 2017 w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej:


Jubileusz Profesora Jerzego M. Brzezińskiego
W 2017 r. przypada siedemdziesiąta rocznica urodzin profesora Jerzego Mariana Brzezińskiego i czterdziestopięciolecie Jego pracy w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Serdecznie gratulujemy!  Z tej okazji 13 października 2017 Instytut Psychologii UAM zorganizował uroczyste spotkanie jubileuszowe


Jubileusz „Roczników Psychologicznych/Annals of Psychology”
W tym roku przypada również jubileusz 20-lecia ukazywania się „Roczników Psychologicznych/Annals of Psychology” oraz 60-lecia ukazania się pierwszego numeru czasopisma (w latach 1957-1997 pod nazwą „Roczniki Filozoficzne” zeszyt 4 „Psychologia”).


Polki w zarządach europejskich stowarzyszeń psychologicznych

Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska została wybrana do zarządu European Association of Social Psychology, dr Barbara Smorczewska została wybrana do zarządu European Association of Work and Organizational Psychology, dr hab. Małgorzata Fajkowska zostala wybrana do Board of Directors of International Society of Studies on Individual Differences. Serdecznie gratulujemy!

W tym roku swoje kadencje zakończyli prof. dr hab. Emilia Łojek w zarządzie International Neuropsychological Society, dr hab. Michał Bilewiczw zarządzie International Society of Political Psychology.


Odbyły się konferencje psychologiczne, przyznano nagrody

Wrzesień to czas konferencji i zjazdów naukowych. W Gdańsku w dniach 21-24 września 2017 odbył się 36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, największe spotkanie psychologów różnych specjalności naukowych. Dziękujemy Organizatorom za wspaniałą gościnę!

W Toruniu w dniach 15-17 września 2017 odbył się Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, podczas którego przyznane zostały nagrody ustanowione przez PSPS (http://www.psps.badania.net/nagrody-psps/). Laureatką Nagrody dla Doświadczonego Badacza została prof. Maria Lewicka, natomiast laureatką Nagrody im. Roberta Zajonca za znaczące publikacje naukowe młodego badacza została dr Aneta Przepiórka. Redakcja „Psychologii Społecznej” przyznała nagrodę im. Solomona Ascha za najlepszy artykuł opublikowany przez młodego badacza w r. 2016 mgr Julii Zając. Gratulujemy!

Pracowania Psychologii Osobowości Instytutu Psychologii PAN wraz w Wydziałem Psychologii UW współorganizowała największą międzynarodową konferencję na temat różnic indywidualnych: International Society for the Study of Individual Differences (ISSID), która odbyła w Warszawie w dniach 24-28 lipca 2017 roku. Poprzednio ISSID gościł u nas 22 lata temu. W konferencji wzięło udział niemal 400 naukowców z ponad 30 krajów.

Więcej informacji o konferencjach psychologicznych znajduje się na naszej stronie internetowej.


XXVI Kolokwia Psychologiczne PAN

Cykliczna konferencja Komitetu Psychologii PAN XXVI Kolokwia Psychologiczne PAN pt. „Badania psychologiczne relacji mózg – zachowanie” odbyła się w tym roku w Bydgoszczy w dniach 19-21 czerwca 2017. Jak zwykle podczas konferencji odbyło się posiedzenie Komitetu Psychologii PAN oraz posiedzenie Dziekanów i Dyrektorów Instytutów Psychologii. Więcej informacji: http://26kolokwiapsychologiczne.pl/

Serdecznie dziękujemy Instytutowi Psychologii UKW za gościnę w tym roku. Kolejne XXVII Kolokwia Psychologiczne w r. 2018 odbędą się w Toruniu.


Zebranie plenarne Komitetu Psychologii PAN

Podczas XXVI Kolokwiów Psychologicznych w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Komitetu Psychologii PAN. Dyskutowano wiele spraw ważnych dla środowiska naukowego, w tym m.in. Komitet przeciwstawił się przyznawaniu uprawnień do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich jednostkom, które nie mają odpowiednich kadr. Powołany został Zespół, który przygotuje stanowisko w tej sprawie.


Nagroda Prezesa Polskiej Akademii Nauk im. Andrzeja Malewskiego 2017 przyznana

Nagroda Prezesa Polskiej Akademii Nauk im. A. MalewskiegoPrezesa Polskiej Akademii Nauk im. A. Malewskiego przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w zakresie: 1) badań psychologicznych, 2) metodologii nauk społecznych, 3) badań interdyscyplinarnych, przy czym jedną z dyscyplin powinna być psychologia. Komitet Psychologii PAN w kadencji 2015-2018 powołał Kapitułę Nagrody w składzie: prof. prof. Jerzy Brzeziński, Jan Cieciuch, Dariusz Doliński, Janusz Grzelak (Przewodniczący), Czesław Nosal, Grzegorz Sędek, Michał Wierzchoń (Sekretarz). Kapituła wnioskowała do Prezesa PAN, który objął Nagrodę im. A. Malewskiego swoim patronatem, aby tegorocznym Laureatem został dr Maciej Stolarski, UW. Serdecznie gratulujemy! Zgodnie z tradycją, Laureat wygłosił wykład podczas Kolokwiów Psychologicznych.


Jubileusz dwudziestolecia kształcenia psychologów w Bydgoszczy

Podczas XXVI Kolokwiów Psychologicznych PAN w dniu 20 czerwca 2017 odbyła się specjalna sesja związana z jubileuszem kształcenia psychologów w Bydgoszczy. Instytut Psychologii UKW w obecnym kształcie powstał w 1996 r., a w roku akademickim 1996/97 uruchomione zostały studia psychologiczne. Gratulujemy jubileuszu!


Sześćdziesiąt lat studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim

W dniu 23 czerwca 2017 r. w sali amfiteatralnej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się konferencja pt. „Sześćdziesiąt lat studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim”. Gratulujemy jubileuszu!


Zmiany w Komisji ds. Testów

Dotychczasowy przewodniczący Komisji ds. Testów prof. dr hab. Jacek Paluchowski zrzekł się tej funkcji. W związku z tym dokonano wyboru nowego przewodniczącego. Została nim dr Monika Wróbel, natomiast funkcję sekretarza będzie pełnił dr Michał Parzuchowski.


Zasady korzystania z testów w badaniach naukowych

Zachęcamy do zapoznania się z opracowanymi przez International Test Commission zasadami korzystania z testów i innych narzędzi oceny w badaniach naukowych. Opracowanie to powstało już jakiś czas temu, jest jednak stale aktualne.


Rekomendacja Rady Europy dla książki pod Honorowym Patronatem Komitetu Psychologii

Rada Europy oficjalnie rekomenduję książkę pt. "Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności”, która otrzymała Honorowy Patronat Komitetu Psychologii PAN.

Książka została również nominowana do finału Nagrody European Roma Spirit Award 2016.


Zebranie plenarne Komitetu Psychologii PAN

W dniu 17 marca 2017 odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Psychologii. Omówiono na nim m.in. odpowiedzi na listy skierowane do ministrów w sprawie uregulowania zawodu psychologa. Odpowiedzi te wskazują, że w MRPiPS nie są aktualnie prowadzone prace legislacyjne nad uregulowaniem zawodu psychologa, trwa natomiast przegląd uregulowań zawodu psychologa w państwach UE. Do stycznia 2018 będą ustalenia UE w tej sprawie, do tego czasu rząd nie podejmie nowych działań.
Komitet zapoznał się także z zasadami funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W różnych krajach niektóre kwalifikacje wchodzące w zakres pracy psychologa zapisywane są na różnych poziomach w tym systemie.


Zebranie plenarne Komitetu Psychologii PAN

15 listopada 2016 odbyło się zebranie plenarne Komitetu Psychologii PAN. Zostało przedstawione m.in. sprawozdanie z dotychczasowych prac Komisji ds. Testów, która opracowała regulamin oraz kryteria dotyczących wiarygodności badań testowych. Trwają prace nad elektronicznym Repozytorium Metod i Narzędzi. Dyskutowana była także sprawa uregulowania statusu prawnego zawodu psychologa. Podjęto uchwałę wspierającą apel stowarzyszeń zrzeszających psychologów. Skierowany został także list do przedstawicieli rządu w tej sprawie. Odbyła się także dyskusja dotycząca kształcenia w zakresie psychologii, która będzie kontynuowana.


Wybory uzupełniające członków PAN

W głosowaniu przeprowadzonym podczas Zgromadzenia Ogólnego PAN członkami korespondentami Akademii zostało 35 osób, a 28 uczonych zostało członkami rzeczywistymi. Spośród psychologów awans na członka rzeczywistego PAN uzyskał prof. Bogdan Wojciszke, natomiast wśród nowych członków korespondentów akademii znalazła się prof. Małgorzata Kossowska, której kandydaturę poparł Komitet Psychologii PAN. Serdecznie gratulujemy!

Aktualnie psychologię reprezentuje więc w PAN osiem osób - pięciu członków rzeczywistych: prof. prof. Jerzy Marian Brzeziński, Józef Kozielecki, Edward Nęcka, Jan Strelau i Bogdan Wojciszke oraz trzech członków korespondentów: prof. prof. Dariusz Doliński, Małgorzata Kossowska i Janusz Reykowski. Członkowie PAN są stałymi członkami Komitetu Psychologii PAN (pełny skład Komitetu Psychologii).


Nowy Skład Rady NCN

Ogłoszony został skład Rady NCN w kadencji 2016-2018. Psychologów reprezentuje w niej prof. Małgorzata Kossowska, która została wybrana na drugą kadencję. Serdecznie gratulujemy!


Nowy skład CK

W wyborach do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na kadencję 2017-2020 na członków CK w dziedzinie psychologii wybrani zostali dwaj członkowie Komitetu Psychologii PAN: prof. Jerzy Brzeziński i prof. Bogdan Wojciszke. Serdecznie gratulujemy!


Stanowisko Komitetu Psychologii PAN w sprawie projektu rozporządzenia MNiSW dotyczącego przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

W naszej ocenie zmiana w przepisach dotyczących sposobu wyliczania liczby publikacji wskazywanych do oceny przez jednostki naukowe (§ 23. 1. projektu rozporządzenia), polegająca na uwzględnieniu 2N zamiast 3N publikacji, gorzej różnicuje oceniane jednostki. Ewaluacja jednostek naukowych ma za zadanie dobrze różnicować jednostki o różnym potencjale naukowym, czemu lepiej służy dotychczasowy przelicznik 3N. (22 czerwca 2016)