Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk jest samorządną, działającą w ramach Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, ogólnokrajową reprezentacją środowiska naukowego psychologów. W skład Komitetu wchodzą psychologowie, którzy są członkami Polskiej Akademii Nauk, samodzielni pracownicy naukowi wyłonieni w wyniku wyborów, a także specjaliści zaproszeni do udziału w pracach Komitetu.

Działania Komitetu Psychologii PAN służącą integrowaniu uczonych całego kraju oraz promowaniu wysokiej jakości badań naukowych, publikacji, nauczania psychologii. Dla realizacji tych zadań Komitet powołuje Komisje i Zespoły robocze.

Zadania Komitetu Psychologii PAN

Sprawozdania z działalności Komitetu Psychologii PAN w kadencji 2015-2019

Sprawozdania z działalności Komitetu Psychologii PAN w kadencji 2011-2015

 


 Zadania Komitetu Psychologii PAN

Komitetu Psychologii PAN realizuje zadania mieszczące się w następujących obszarach tematycznych:
1. Promowanie wysokiej jakości badań naukowych – promowanie twórczych dokonań, zwłaszcza publikowanych w obiegu międzynarodowym i stanowiących znaczący wkład do nauki. Realizacji tego celu służą między innymi dyskusje i referaty podczas zebrań plenarnych Komitetu oraz konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez Komitet, w tym zwłaszcza corocznej konferencji naukowej "Kolokwia Psychologiczne".
2. Promowanie wysokiej jakości publikacji naukowych w zakresie psychologii – temu celowi służy:
- wydawanie czasopism naukowych afiliowanych przy KP PAN: Polish Psychological Bulletin;
- ocena jakości czasopism naukowych i monografii z zakresu psychologii, we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
- oddziaływanie na środowisko polskich psychologów badaczy w kierunku podtrzymywania i doskonalenia standardów publikacyjnych oraz publikowania wyników badań w obiegu międzynarodowym.
3. Promowanie wysokiej jakości kształcenia w zakresie psychologii - dyskutowanie kwestii jakości kształcenia, zwłaszcza sytuacji braku funkcjonujących rozwiązań legislacyjnych dotyczących zawodu psychologa.
4. Przygotowywanie opinii, ocen i ekspertyz na temat rozwiązań prawno-organizacyjnych dotyczących funkcjonowania jednostek naukowych i naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych, w tym zasad parametryzacji jednostek naukowych, organizacji studiów i jakości kształcenia w zakresie psychologii i nauk pokrewnych.
5. Promowanie dobrych praktyk dotyczących jakości badań, dydaktyki oraz etycznych aspektów aktywności naukowej.
6. Promowanie rozwoju naukowego i osiągnięć młodych badaczy, m.in. za pośrednictwem kolejnej edycji konkursu o Nagrodę im. Andrzeja Malewskiego.
7. Prowadzenie środowiskowej debaty na temat zagadnień istotnych dla środowiska psychologów, jak na przykład dobre praktyki w organizacji nauki, badaniach i nauczaniu psychologii, rozwój psychologii, promocja dobrych wzorów w zakresie aktywności akademickiej i społecznej badaczy oraz dydaktyków. Dyskusje te odbywają się podczas spotkań Komitetu, a także podczas spotkań z dziekanami wydziałów psychologii i dyrektorami instytutów psychologii w ramach konferencji „Kolokwia Psychologiczne”.
8. Podejmowanie aktualnych problemów zgłaszanych przez środowisko naukowe i społeczne.
9. Działania organizacyjne związane z koordynowaniem aktywności Komitetu, jego Komisji i Zespołów.


Sprawozdania z działalności Komitetu Psychologii PAN w kadencji 2015-2018

Sprawozdanie Komitetu Psychologii PAN za r. 2019

Sprawozdanie Komitetu Psychologii PAN za r. 2018

Sprawozdanie Komitetu Psychologii PAN za r. 2017

Sprawozdanie Komitetu Psychologii PAN za r. 2016


Sprawozdania z działalności Komitetu Psychologii PAN w kadencji 2011-2015

Sprawozdanie Komitetu Psychologii PAN 2015

 Sprawozdanie Komitetu Psychologii PAN 2014

 Sprawozdanie Komitetu Psychologii PAN 2013

 Sprawozdanie Komitetu Psychologii PAN 2012

 Sprawozdanie Komitetu Psychologii PAN 2011